Το Project στη Λιλιπούπολη

Πες μου και θα ξεχάσω…
Δείξε μου και ίσως να θυμάμαι…
Κάνε με να το βιώσω και θα το καταλάβω!

Η μέθοδος project αποτελεί μια μορφή Ανθρωποκεντρικής Μαθησιακής Διαδικασίας που ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες της εποχής μας. Η εποχή μας που χαρακτηρίζεται από την έντονη τεχνολογική ανάπτυξη, τη ραγδαία ανατροπή της γνώσης και των κοινωνικών συνθηκών, καθώς και την εμφάνιση έντονων εγωιστικών διαθέσεων καθιστά απαραίτητο να τονίζονται στην εκπαίδευση, που οδηγεί στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του παιδιού, η Δημιουργικότητα και η Συντροφική Δράση!

Αυτά τα δυο χαρακτηριστικά καλύπτει η μέθοδος project κατά την εφαρμογή της, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην αναζήτηση του αντικειμένου δράσης – θεματική ενότητα, στο σχεδιασμό της δράσης, στην υλοποίηση του σχεδιασμού, καθώς και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων! Πρόκειται για μια μορφή Παιδοκεντρικής Μάθησης, με ομαδικές δράσεις, επιλογές δραστηριοτήτων, που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και γενικά η ενασχόληση με θέματα και καταστάσεις που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα και τα βιώματα των παιδιών.

Θεματική Ενότητα: Στη Λιλιπούπολη με συζητήσεις και διάφορες προκαταρκτικές δραστηριότητες τα παιδιά μαζί με τη νηπιαγωγό καταλήγουν στο θέμα με το οποίο θα απασχοληθούν!

Σχεδιασμός Δράσης: Στη συνέχεια γίνονται προτάσεις από τα παιδιά και τη νηπιαγωγό για τις ποικίλες δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της προσέγγισης του θέματος. Η φαντασία των παιδιών κρύβει πολλές εκπλήξεις και ακούγονται συγκλονιστικές προτάσεις που οδηγούν τις περισσότερες φορές σε δράσεις ιδιαίτερης μαθησιακής αξίας!

Υλοποίηση Σχεδιασμού Δράσης: Στην υλοποίηση της δράσης τα παιδιά συμμετέχουν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό σε δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν πολύ, αφού έχουν και τη δική τους σφραγίδα ενώ ταυτόχρονα κερδίζουν σε όλες τις δραστηριότητες στοιχεία απαραίτητης γνώσης.

Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων: Στο τέλος ακούγονται οι απόψεις όλων των παιδιών για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του εγχειρήματος. Στη φάση αυτή φαίνεται πόσο συνειδητή είναι η μάθηση και πόσο ενεργά συμμετέχουν στη κατάκτηση της γνώσης!

Στη Λιλιπούπολη φροντίζουμε ώστε τα παιδιά:

  • Να μάθουν να εκφράζονται και να διατυπώνουν την άποψή τους, στο πλαίσιο μιας ισότιμης επικοινωνιακής σχέσης,
  • Να έχουν την ευκαιρία να δράσουν στους τομείς εκείνους που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ικανότητες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους,
  • Να έχουν δυνατότητες για αναζήτηση και δημιουργική προσέγγιση της γνώσης,
  • Να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους,
  • Να καλλιεργήσουν το νου, την ψυχή και το σώμα τους,
  • Να προσεγγίσουν τη γνώση σφαιρικά – διεπιστημονικά,
  • Να προσεγγίσουν την κοινωνία μέσα από τη σχολική ζωή.

Οι γονείς σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι συνεργάτες και βοηθοί. Με συνδετικό κρίκο το παιδί δημιουργείται, με αφορμή τη διερεύνηση – αναζήτηση πληροφοριών για το εκάστοτε project, μια διευρυμένη μαθησιακή κοινότητα, όπου παιδαγωγοί – παιδιά – γονείς επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται δημιουργικά, παίζουν και χαίρονται, συνοδοιπόροι στο μαγικό ταξίδι της γνώσης και της εξέλιξης!!!

Το Ταξίδι Ξεκινά…

Κώστας Χρυσαφίδης
Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών