Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ θεωρεί ότι το παιδί μαθαίνει μέσα από μια διαδικασία εσωτερικής ανάπτυξης και διαμόρφωσης ενός μοναδικού χαρακτήρα που εκτός από μια πληθώρα γνώσεων και δεξιοτήτων περιλαμβάνει κοινωνικές, πολιτισμικές και ηθικές πλευρές. Βασική μας αρχή, είναι η απόκτηση μιας καλλιέργειας, δηλαδή η απόκτηση από το παιδί μιας ευρείας διαδικασίας ανάπτυξης των ικανοτήτων που του επιτρέπει να μαθαίνει, να αναπτύσσει τις δυνατότητές του, να συμμετέχει ενεργά ως πολίτης του σήμερα και του αύριο, να επιλύει προβλήματα και να συμβάλει στη διαμόρφωση σχέσεων. Ταυτόχρονα να το κάνουμε ευαίσθητο πολίτη με ενσυναίσθηση, οικολογική συνείδηση και να το εισάγουμε στον πολιτισμό, στις τέχνες, στις έννοιες του εθελοντισμού και στα αθλητικά ιδεώδη!

Το σχολείο μας εξασφαλίζει συνεχώς μαθήσεις και εργαλεία στα παιδιά, ώστε να τα βοηθάει, να εξερευνούν και να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, πώς να αποκτούν αυτονομία, πώς να βιώνουν τις προκλήσεις, επιτυχίες και αποτυχίες, πώς να αναλαμβάνουν ευθύνες, να είναι ευγενικά, να σέβονται και να είναι αλληλέγγυα προς τους άλλους. Σύμφωνα με αυτές τις αρχές σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα!

Προσαρμόζουμε τις μεθόδους και τις πρακτικές μας σε σύγχρονες τάσεις και σε βασικές παιδαγωγικές αρχές μεγάλων παιδαγωγών των Montessori, Dewey, Freinet και Malaguzzi. Υλοποιούμε σχέδια δράσης (project method) καθόλη τη διάρκεια του έτους με την εμπλοκή και άλλων επιστημονικών συνεργατών!