ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο Λιλιπούπολη τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου στην εργασία χωρίς βία και παρενόχληση. H Εταιρεία αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα αυτό και δηλώνει ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021, με οποιαδήποτε μορφή και σχέση εργασίας, όπως και τους ανεξάρτητους συνεργάτες της Εταιρείας ή το προσωπικό τους.

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία:

α) Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία: ο τυχόν κίνδυνος προέρχεται από τις διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και από την επαφή τους με τους κηδεμόνες των μαθητών. Για την αντιμετώπιση του η Εταιρεία ενθαρρύνει τις επαφές παρουσία τρίτων ή σε δημόσιο χώρο, την επικοινωνία με γραπτά μέσα που παρέχουν απόδειξη για το περιεχόμενο, προφυλάσσει το κύρος των εργαζομένων της κατά τις επαφές με τρίτους, και απαγορεύει κάθε μορφή επίμεμπτης συμπεριφοράς εντός των χώρων εργασίας. Επίσης ενθαρρύνει την κόσμια και συνάδουσα με το χαρακτήρα και τις αρχές της Εταιρίας κοινωνική συμπεριφορά. Απάδουσα με τις αρχές αυτές συμπεριφορά, είναι δυνατόν, εφόσον επηρεάζει τη σχολική ζωή ή τις εργασιακές σχέσεις, να θεωρηθεί αντίθετη με την ιδιότητα του εργαζόμενου της Εταιρείας.

β) Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς: Διακρίνονται σε προληπτικά, όπως περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο και κατασταλτικά, τα οποία δύνανται να περιλαμβάνουν τυχόν απομάκρυνση του υπαιτίου προσώπου που επιδεικνύει τέτοιου είδους συμπεριφορές.

γ) Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού: Διανέμεται σε τακτική βάση σχετικό ενημερωτικό υλικό. Επίσης τα θέματα συμπεριφοράς, κοσμιότητας, ήθους και απαγόρευσης βίας, παρενοχλήσεων ή διακρίσεων, αποτελούν πάντοτε αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης κατά τις συναντήσεις της Διοίκησης με το προσωπικό.

δ) Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία: Ο προϊστάμενος της επιχείρησης υποχρεούται να επιλαμβάνεται σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, άλλως ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, το ερευνώμενο και το ερευνών την καταγγελία πρόσωπο, δεν δύνανται να αποτελούν ομόβαθμους εργαζομένους της επιχείρησης. Όσον αφορά δε το είδος των καταγγελιών, αυτές θα πρέπει να είναι έγγραφες ως προς τον τύπο τους και σε κάθε περίπτωση επώνυμες.

ε) Ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία: Πρόσωπο αναφοράς ορίζεται ο προϊστάμενος του εκάστοτε τμήματος που υπάγεται ο εργαζόμενος και ελλείψει ή απουσίας αυτού ο εκπαιδευτικός Διευθυντής ή Υποδιευθυντής της αντίστοιχης βαθμίδας.

στ) Προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή: Η Εταιρεία δεν ανέχεται δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος των εργαζόμενων και ως εκ τούτου διαθέτει εξίσου τις τυχόν ελεύθερες θέσεις σε τέτοια πρόσωπα.

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών.

α) Δίαυλοι επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα:
Αναφορές ή καταγγελίες υποβάλλονται στο Πρόσωπο αναφοράς που ορίζεται ανωτέρω και εξετάζονται αμελλητί απ’ αυτό. Σε περίπτωση διαπίστωσης πειθαρχικής, διοικητικής ή ποινικής παράβασης, τα ευρήματα διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές.

β) Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων:
Για τη διευκόλυνση των ελέγχων και την ενθάρρυνση της αναφοράς αναλόγων περιστατικών, ορίζεται ότι καταγγελίες/αναφορές κατατίθενται πάντοτε έγγραφα και ενυπογράφως και αυτοπρόσωπα από τον αναφερόμενο. Η εξέτασή τους πραγματοποιείται πάντοτε από έτερο (όχι τον ερευνώμενο) προϊστάμενο και σε καμία περίπτωση από ομόβαθμο πρόσωπο σε σχέση με τον υποβάλλοντα την καταγγελία/αναφορά.

γ) Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου: Η Εταιρία απαγορεύεται να καταγγείλει ή να επιδιώξει τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας του καταγγέλλοντος προσώπου, καθώς και να επιδεικνύει δυσμενή μεταχείριση απέναντι στον εργαζόμενο για μόνο το λόγο ότι υπέβαλε την αναφορά/καταγγελία, εφόσον η εν λόγω μεταχείριση συνιστά εκδικητική συμπεριφορά, αντίδραση ή αντίμετρο, σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 14 του ν. 3896/2010 (Α΄ 207). Όσον αφορά τους υπόλοιπους εργαζομένους και συναδέλφους του υποβάλλοντος την καταγγελία απαγορεύεται να απευθύνουν εναντίον του οποιουδήποτε είδους απρεπή για τον ίδιο λόγο συμπεριφορά, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη θυματοποίησή του λόγω της εκ μέρους του υποβολής της καταγγελίας.

δ) Περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων: Ως ανωτέρω, Α σημεία α και β του παρόντος.

ε) Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί:
Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη, εφόσον της ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες, να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τα πρόσωπα αναφοράς, αλλά και οποιαδήποτε άλλα αρμόδια πρόσωπα εντός της επιχείρησης οφείλουν να συνδράμουν, παράσχοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες ή αποδεικτικά έγγραφα τους ζητηθούν, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, σε σχέση με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, το χρόνο και τις επιμέρους συνθήκες τέλεσης, προκειμένου να αξιολογηθεί το εκάστοτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας, δύναται να γίνεται χρήση τυποποιημένων δελτίων ελέγχου και εργαλείων τεκμηρίωσης, ώστε να υποστηρίζονται η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα.

Στα παραπάνω πλαίσια, καθίσταται δυνατή η τήρηση ασφαλών και εύκολα προσβάσιμων διαύλων επικοινωνίας για την υποδοχή των καταγγελιών.