Τμήμα Νηπιαγωγείου

Τμήμα Νηπιαγωγείου

Κατάλληλο για παιδιά που είναι γεννημένα το 2018

Σκοπός του τμήματος

Να εμψυχώσουμε και να εμπιστευθούμε το παιδί να επιλέγει, ν’ αποφασίζει, να διερευνά, να πειραματίζεται, να επιλύει προβλήματα, να δημιουργεί και σε συνεργασία και αλληλεπίδραση με την ομάδα να κατακτά τη γνώση. Να αναπτυχθεί ολόπλευρα σε όλους τους τομείς.

Τι κάνουμε

Οργανώνουμε ένα συνεργατικό περιβάλλον όπου τα παιδιά σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες συζητούν, συναποφασίζουν και υλοποιούν δράσεις, βρίσκοντας λύσεις όπου συναντούν δυσκολία, ανταλλάζουν ιδέες, απόψεις και συναισθήματα, βοηθούν και υποστηρίζουν όλα τα μέλη της ομάδας. Μέσα σε αυτό το κλίμα τα παιδιά βιώνουν τη μοναδικότητα του ΕΓΩ μέσα στο συλλογικό ΕΜΕΙΣ… και πως το άτομο και η ομάδα αλληλεπιδρούν στην εξέλιξή τους.

Η ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ είναι αστείρευτη πηγή αγάπης και σεβασμού για τα παιδιά


Γλώσσα

Τα παιδιά μαθαίνουν:

 • να διηγούνται εμπειρίες τους επιδιώκοντας να τηρούν τη διαδοχική σειρά των γεγονότων και να χρησιμοποιούν λέξεις όπως «πρώτα», «μετά», «ύστερα», «μετά από αυτό» κτλ. και να συνθέτουν ιστορίες με ή χωρίς καθοδήγηση και περιορισμούς.
 • να παρατηρούν και να περιγράφουν γεγονότα, αντικείμενα και προσωπικές εμπειρίες.
 • να δίνουν εξηγήσεις για διάφορες επιλογές προτιμήσεις τους και να αιτιολογούν απόψεις και πράξεις τους.
 • να ακούν τους συνομιλητές τους, χωρίς να τους διακόπτουν, και να μιλούν την κατάλληλη στιγμή, αφού λάβουν υπόψη τους τι έχει προηγηθεί.
 • να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο
 • να υιοθετήσουν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής (π.χ. ότι διαβάζουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, ότι τα βιβλία διαβάζονται από την αρχή προς το τέλος κ.λ.π)
 • να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και να συνειδητοποιήσουν σταδιακά ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν γράμματα.
 • να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών, μεταφοράς πληροφοριών και ως πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης.
 • να κρατούν το μολύβι με τρόπο αποτελεσματικό και να μπορούν να το χρησιμοποιούν παίρνοντας τη σωστή σωματική στάση.
 • να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα τους.
 • να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν.
Μαθηματικά
 • Προβληματίζονται και ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, κάνουν απλές υποθέσεις και καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα.
 • Παρατηρούν, περιγράφουν, συγκρίνουν και ταξινομούν με βάση ορισμένα γνωρίσματα που είναι κοινά σε αντικείμενα και καταστάσεις.
 • Οργανώνουν και επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους αριθμούς.
 • Κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις και προσεγγίζουν σταδιακά την έννοια της μέτρησης του χρόνου.
 • Αναγνωρίζουν και ονομάζουν απλά στερεά και ευθύγραμμα σχήματα.
 • Εντοπίζουν και περιγράφουν θέσεις, διευθύνσεις και διαδρομές στο χώρο ως προς διαφορετικά συστήματα αναφοράς με τη χρήση απλών χωρικών εννοιών.
 • Προσεγγίζουν τη χρήση τυπικών εργαλείων μέτρησης.
 • Κάνουν απλές εκτιμήσεις και συγκρίσεις.
 • Διερευνούν πώς κατασκευάζονται οι αριθμοί μέχρι το 10, αναλύοντας και συνθέτοντας ποσότητες.
 • Διερευνούν καταστάσεις ‘’βάζω μαζί’’, βάζω ακόμα’’ και ‘’συγκρίνω’’ για να προσεγγίσουν τις πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης και κατασκευάζουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης.
 • Διερευνούν συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα ή τις διαφορές των αριθμών ως το 10.
 • Διερευνούν την έννοια της ισότητας και ανισότητας σε διαφορετικά πλαίσια.
Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη-Εγώ κι ο Άλλος
 • Αναπτύσουν ικανότητες συνεργασίας.
 • Κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης.
 • Συνειδητοποιούν τη μοναδικότητα τους αλλά και εντοπίζουν τις ομοιότητες και διαφορές τους με τους άλλους και τις σέβονται.
 • Μαθαίνουν βασικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας.
 • Παίρνουν πρωτοβουλίες και εκφράζουν τις απόψεις και επιθυμίες τους.
 • Αναγνωρίζουν, αποδέχονται και ελέγχουν τα συναισθήματά τους.
 • Αναγνωρίζουν, αποδέχονται και ελέγχουν τα συναισθήματά τους.
 • Παροτρύνονται να διαπραγματεύονται τυχόν συγκρούσεις/εντάσεις που προκύπτουν στη συνεργασία.
 • Αξιολογούν τη συμπεριφορά τους (αυτοαξιολόγηση).
 • Αντιλαμβάνονται τα όριά τους και οδηγούνται σε κοινά αποδεκτούς κανόνες (αναγκαίους για τη συμβίωση).
 • Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομάδες διαφορετικής σύνθεσης (παιδιά με διαφορετικές ικανότητες / ενδιαφέροντα / γνωστικά αντικείμενα).
Γνωριμία με το Περιβάλλον
 • Αποκτούν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για το περιβάλλον.
 • Αναπτύσσουν ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα, προβλήματα και διλήμματα ανθρώπων διαφορετικών εποχών.
 • Αρχίζουν να κατανοούν τη σημασία της παρατήρησης, των «πειραμάτων» και της περιγραφής για τη μελέτη υλικών και φαινομένων.
 • Αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα ορισμένων εργαλείων και οργάνων για τη συλλογή πληροφοριών και να εξοικειωθούν με τη χρήση τους.
 • Διερευνούν τις γνώσεις τους για ζωικούς/φυτικούς οργανισμούς.
 • Αναγνωρίζουν ορισμένες πηγές ενέργειας.
 • Διερευνούν το χώρο και προσανατολίζονται σε σχέση με σταθερά σημεία αναφοράς.
 • Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομάδες διαφορετικής σύνθεσης (παιδιά με διαφορετικές ικανότητες / ενδιαφέροντα / γνωστικά αντικείμενα).
Αισθητική Αγωγή- Εικαστική Έκφραση
 • Παρατηρούν και προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με πολλούς τρόπους και χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά.
 • «Πειραματίζονται» με διάφορα υλικά και χρώματα, μαθαίνουν ή επινοούν διάφορες τεχνικές και τις εφαρμόζουν για να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν.
 • Χρησιμοποιούν με πολλούς τρόπους διάφορα υλικά για να κάνουν μικροκατασκευές.
 • Εκφράζονται με το ελεύθερο δραματικό παιχνίδι και αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα τους.
 • Επιλέγουν και χρησιμοποιούν δημιουργικά διάφορα υλικά.
 • Συνεργάζονται και δημιουργούν από κοινού.
 • Αναπτύσσουν την αισθητική τους αντίληψη και έκφραση.
 • Αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να εκτελούν, τραγουδώντας και παίζοντας διάφορα μουσικά όργανα, δικές τους «συνθέσεις» και αναπαράγουν μουσικά ακούσματα με διάφορους τρόπους.
 • Αυτοσχεδιάζουν και εκφράζονται μέσα από απλές μουσικές συνθέσεις.
 • Εκφράζουν τη γνώμη τους και τα συναισθήματα τους για διαφορετικά μουσικά ακούσματα.
 • Παρατηρούν και προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με πολλούς τρόπους και χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά.
 • «Πειραματίζονται» με διάφορα υλικά και χρώματα, μαθαίνουν ή επινοούν διάφορες τεχνικές και τις εφαρμόζουν για να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν.
 • Χρησιμοποιούν με πολλούς τρόπους διάφορα υλικά για να κάνουν μικροκατασκευές.
 • Εκφράζονται με το ελεύθερο δραματικό παιχνίδι και αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα τους.
 • Επιλέγουν και χρησιμοποιούν δημιουργικά διάφορα υλικά.
Τεχνολογία
 • Ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση.
 • Αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, διαδραστικός πίνακας, ηχεία, εκτυπωτή) και τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα.
 • Εντοπίζουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο.
 • Κινούν το ποντίκι παρατηρώντας την ταυτόχρονη κίνηση του δείκτη στην οθόνη.
 • Χρησιμοποιούν κατάλληλο για την ηλικία τους λογισμικό για να εκτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων.
 • Γνωρίζουν τη σωστή χρήση του υπολογιστή για τη δική τους ασφάλεια και προφύλαξη αλλά και για την προστασία της συσκευής.
 • Γνωρίζουν τη σωστή θέση του σώματος τους μπροστά στον υπολογιστή (πώς πρέπει να κάθονται, πώς να στηρίζουν τα χέρια τους κ.λπ.).
Θεατρικό Παιχνίδι
 • Αναπτύσει δυνατότητες επικοινωνίας και ειδικά τη μη λεκτική επικοινωνία
 • Αναπτύσει δυνατότητες για δημιουργική έκφραση
 • Αναπτύσει τις γλωσσικές και εκφραστικές του δυνατότητες
 • Έρχεται σε επαφή με διαφορετικούς τρόπους σκέψης και έκφρασης
 • Εντάσεται στην ομάδα και συνεργάζεται αρμονικά
 • Γνωρίζει τους παραδοσιακούς χορούς και την Ελληνική εκφραστική παράδοση
 • Εκφράζεται θεατρικά και μαθαίνει να δημιουργεί μια θεατρική παράσταση.
Μουσική

Οι στόχοι της μουσικής εκπαίδευσης για τα τμήματα του νηπιαγωγείου είναι:

 • Η ανάπτυξη της ακοής, της ρυθμικής κίνησης και της λεπτής κινητικότητας για τη χρήση των μουσικών οργάνων
 • Η γνώση των χαρακτηριστικών του ήχου
 • Η κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων
 • Η γνωριμία με τα όργανα
 • Ο εμπλουτισμός των μουσικών ακουσμάτων των παιδιών
 • Η εκμάθηση τραγουδιών
 • Η γνώση της γλώσσας της μουσικής (νότες, πεντάγραμμο κ.λ.π.)
 • Ο αυτοσχεδιασμός και η δημιουργικότητα
 • Η δημιουργία ορχήστρας κρουστών
Αγγλικά
 • Χρησιμοποιούν καθημερινές αγγλικές λέξεις
 • Χρησιμοποιούν απλές προτάσεις
 • Κάνουν απλούς διαλόγους
 • Μαθαίνουν αγγλικά τραγούδια
 • Εξασκούνται στο να αναγνωρίζουν λέξεις και να τις ανακαλούν.

Ο καιρός περνάει γρήγορα, δημιουργικά και χαρούμενα στη ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ και εμείς κατακτούμε νέες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες, που θέλουμε να τις μοιραστούμε μαζί σας.

Επιβιβαστείτε και φύγαμε…